1

2

3

4

5

 

Działania marketingowe w branży nieruchomości

Nieruchomości są specyficznym produktem wymagającym podjęcia odpowiednich działań marketingowych w celu zainteresowania potencjalnych kupców. Specyfika rynku wymaga, by reklama produktu z branży nieruchomości była precyzyjnie skierowana do wyselekcjonowanej grupy odbiorców. Ważne jest, by trafić w potrzeby przyszłych klientów i dobrze zaprezentować im produkt. Formy docierania do poszczególnych klientów mogą być różne w zależności od ich preferencji. Inaczej przekaz reklamowy będzie sformułowany w przypadku osób poszukujących mieszkań, domów, gruntów rolnych, działek mieszkalnych, powierzchni biurowych itd. Różny typ przekazu potrzebny jest także przy wymaganiach klientów co do cen poszczególnych nieruchomości. Trzeba pamiętać, by uwzględnić zróżnicowane wymagania klientów, którzy poszukują nieruchomości do wynajęcia, kupna czy wydzierżawienia. Najlepiej jest reklamować nieruchomości na branżowych portalach ogłoszeniowych. Internet to pierwsze źródło informacji dla wielu osób poszukujących nieruchomości do wynajęcia czy kupna. Zamieszczając ogłoszenie na takim portalu, warto pamiętać, by opatrzyć je zdjęciami, najlepiej wykonanymi przez profesjonalistę. Modne ostatnio stały się także wizualizacje. Tego typu zabiegi zwiększają konkurencyjność nieruchomości i z pewnością przyczynią się do zwiększenia zainteresowania wśród potencjalnych klientów.

Jak reklamować nieruchomości

Każdy produkt oferowany na rynku wymaga podjęcia działań marketingowych, w celu polepszenia wyników sprzedaży. Rynek nieruchomości jest jednak rynkiem bardzo specyficznym, w związku z czym podejmowane działania różnić się będą od tych, które podejmowane są w przypadku pozostałych produktów czy usług. Przede wszystkim reklama musi być skierowana wyłącznie na rynek lokalny. Wszelkie działania reklamowe muszą zostać dobrze zorganizowane i precyzyjnie skierowane do określonego typu odbiorców. Rynek nieruchomości jest przecież dość zróżnicowany. Innego rodzaju działania reklamowe kieruje się do grup odbiorców zainteresowanych różnymi typami nieruchomości: gruntami rolnymi, działkami mieszkalnymi, domami, mieszkaniami, powierzchniami biurowymi itd. Rozmaite są też potrzeby klientów: mogą oni chcieć zakupić daną nieruchomość, wynająć ją lub wydzierżawić. Przygotowując reklamę określonego produktu z branży nieruchomości trzeba więc mieć na względzie różne uwarunkowania. Najpopularniejsze i najskuteczniejsze w przypadku obrotu nieruchomościami są ogłoszenia na branżowych portalach internetowych. To tam najczęściej zaglądają osoby zainteresowane nabyciem czy wynajęciem nieruchomości. Osoba oferująca nieruchomość, by zwiększyć swoje szanse na sprzedaż domu czy mieszkania, powinna pokusić się o wykonanie profesjonalnej sesji zdjęciowej lub wizualizacji.

Czy warto dokonać podziału nieruchomości

Dużą działkę jest z reguły trudno sprzedać. Nic więc dziwnego, że właściciel woli podzielić ją na mniejsze części. Wtedy zyskuje szansę na szybsze pozbycie się części nieruchomości. Należy jednak pamiętać, że podział działki wiąże się z wieloma formalnościami. Trzeba przestrzegać obowiązujących zasad, gdyż za działania niezgodne z prawem można zostać dotkliwie ukaranym. Każda działka przeznaczona do sprzedaży jako osobna nieruchomość musi posiadać dostęp do drogi publicznej. W przypadku braku możliwości zapewnienia bezpośredniego dostępu, należy wyznaczyć drogę wewnętrzną z zapewnioną służebnością. Podział nieruchomości odbywa się po złożeniu stosowanego wniosku na ręce wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Wszelkie koszty związane z tym procesem ponosi właściciel. Kompletny i poprawnie wypełniony wniosek musi być podparty niezbędnymi załącznikami. Wśród nich znaleźć się muszą m.in. dokument stwierdzający tytuł prawny nieruchomości i mapa działki. Wstępny projekt podziału nieruchomości, który także należy dołączyć do wniosku, powinien zawierać zaznaczone na czerwono granice działek i proponowany dostęp do grogi publicznej. Szkicowy projekt wykonuje się na mapie zasadniczej lub katastralnej. Poprawnie złożony wniosek musi poczekać na decyzję wójta, prezydenta lub burmistrza, czy zaproponowany projekt zgodny jest z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Korzyści płynące z podziału nieruchomości

Często zdarza się tak, że właściciel nieruchomości decyduje się na jej podział, w celu uzyskania większych korzyści finansowych ze sprzedaży. Wydzielenie działek pozwala również przyspieszyć proces sprzedaży, gdyż jest większe prawdopodobieństwo, że ktoś zainteresuje się działką o mniejszym areale, ze względu na koszty zakupu. Co prawda formalny podział nieruchomości obciąża kieszeń właściciela, jednak jest on przeważnie na tyle opłacalny, że warto zainwestować w jego dokonanie. Oczywiście trzeba mieć świadomość, z jak wieloma formalnościami będzie się trzeba zmierzyć. W celu dokonania podziału nieruchomości trzeba złożyć odpowiedni wniosek u wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Następnie trzeba czekać na jego decyzję co do zgodności zaproponowanego wstępnego podziału działki z miejscowym planem zagospodarowania. Jeśli jest ona pozytywna, można podjąć kolejne kroki. Konieczne jest wynajęcie uprawnionego geodety, który musi wykonać profesjonalny projekt. Zostaje on następnie wstępnie przesłany do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a później, przy braku niezgodności, zatwierdzony i umieszczony w tym zasobie na stałe. Warto pamiętać przy sporządzaniu projektu, że każda z wyznaczonych działek musi mieć dostęp do drogi publicznej. Może to być dostęp bezpośredni lub prowadzący przez drogę wewnętrzną z zapewnioną służebnością.

Etapy przystępowania do podziału nieruchomości

Podział nieruchomości na mniejsze działki często jest bardzo dobrym rozwiązaniem, przyspieszającym proces sprzedaży. Podział działki musi uwzględniać obowiązujące przepisy, mówiące m.in. o tym, że każda wydzielona działka ma mieć dostęp do drogi publicznej. Nie musi to być połączenie bezpośrednie. Można wyznaczyć drogę wewnętrzną, prowadzącą do drogi publicznej, pamiętając, by zapewnić jej służebność. Podziału dokonuje się na wniosek posiadacza nieruchomości oraz na jego koszt. Wniosek rozpatrywany jest przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Odpowiedni organ wydaje decyzję co do zgodności z lokalnym planem zagospodarowania. Postanowienie administracyjne może podlegać zażaleniu. W przypadku, gdy wójt, burmistrz lub prezydent wyrażą zgodę na zaproponowany podział działki, można rozpocząć działanie. W tym celu trzeba wynająć uprawnionego geodetę, który wykona projekt podziału działki. Przygotowany szkic następnie trafia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Tam sprawdzana jest jego zgodność z obowiązującymi przepisami. W przypadku stwierdzenia, że projekt nie zawiera uchybień, trafia on na stałe do państwowego zasobu. Wtedy też może zostać wydana ostateczna decyzja co do zgody na podział działki. Na jej podstawie można dokonać odpowiednich wpisów do księgi wieczystej nieruchomości.

Jak dokonać podziału nieruchomości

Wielu właścicieli dużych nieruchomości zastanawia się nad ich podziałem, bo łatwiej jest sprzedać działki o mniejszych powierzchniach. Podział nieruchomości musi uwzględniać jednak obowiązujące przepisy prawa. Ważnym aspektem jest chociażby konieczność zapewnienia każdej działce dostępu do drogi publicznej. W przypadku, gdy nie ma takiej fizycznej możliwości, trzeba wyznaczyć drogę wewnętrzną i zapewnić jej służebność. Jeśli właściciel nieruchomości zdecyduje się na jej podział, musi złożyć odpowiedni wniosek na ręce wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Wniosek taki musi zostać podparty odpowiednimi dokumentami. Należy dołączyć do niego chociażby potwierdzenie własności nieruchomości, szkic projektu podziału, decyzję o warunkach zabudowy, wykaz zmian gruntowych i mapę zawierającą projekt podziału nieruchomości. Przygotowanie projektu na kopii mapy zasadniczej lub katastralnej jest niezbędnym elementem przystępowania do podziału działki. Jak już zostało wspomniane, do wniosku należy dołączyć wstępny projekt podziału działki, z wyrysowanymi czerwoną kreską liniami wytyczającymi granice nowych działek oraz wskazującymi drogę prowadzącą do drogi publicznej. Kompletny wniosek musi czekać na decyzję wójta, prezydenta lub burmistrza co do zgodności z lokalnym planem, zagospodarowania przestrzennego.

Możliwość podziału nieruchomości

Podział nieruchomości na mniejsze części w celu ich sprzedaży jest możliwy tylko pod warunkiem przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych. Każda działka przeznaczona do sprzedaży musi mieć dostęp do drogi publicznej. Można także wydzielić drogę wewnętrzną, która umożliwi dostęp do drogi publicznej. W tym celu konieczne jest wyrobienie służebności dla drogi wewnętrznej. W celu dokonania podziału nieruchomości właściciel musi złożyć odpowiedni wniosek. Warto pamiętać, że to posiadacz działki ponosi wszelkie koszty związane z jej podziałem. Stosowny wniosek musi trafić do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Przy składaniu wniosku wymagane jest załączenie takich dokumentów, jak m.in. dokument potwierdzający właściciela nieruchomości, szkicowy projekt podziału, wypis z katastru nieruchomości, orzeczenie o warunkach zabudowy, wykaz gruntowych zmian, a także mapę z projektem podziału działki. Wstępny projekt opracowywany jest na kopii mapy zasadniczej lub mapy katastralnej. Szkicowy projekt podziału nieruchomości musi posiadać informacje o granicach nieruchomości i jej powierzchni, zaznaczone na czerwono granice wydzielające poszczególne części działki wraz z danymi dotyczącymi ich powierzchni oraz propozycje dostępu do drogi publicznej. W przypadku złożenia poprawnego i kompletnego wniosku pozostaje czekać na decyzję wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o zgodności projektu z miejscowym planem zagospodarowania.

Podział posiadanej nieruchomości

Właściciel nieruchomości ma możliwość dokonania jej podziału w celu sprzedaży poszczególnych części. Na początek warto jednak zapoznać się z odpowiednimi regulacjami prawnymi, które porządkują tę kwestię. Akty prawne, które odnoszą się do podziału nieruchomości, to Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości, Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, jak również Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Sprawa podziału wygląda prościej, jeśli działka leży na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wtedy właściciel jest zobowiązany do przestrzegania jego zapisów, dotyczących m.in. wielkości poszczególnych części działki, przeznaczonej na określone cele. Jednak trzeba pamiętać o tym, że wiele gmin polskich nie ma jeszcze sporządzonych planów zagospodarowania. W takiej sytuacji właściciel działki zobowiązany jest do przestrzegania zapisów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego. Takie dokumenty regulują wszelkie kwestie dotyczące zabudowy na terenach nieobjętych planem zagospodarowania. Wiążące są one również dla właścicieli nieruchomości, którzy chcą podzielić posiadane działki na mniejsze części. Określone w nich zostały m.in. minimalne wymiary działki.

Praktyczne aspekty podziału nieruchomości

Osoba posiadająca dużą działkę może podzielić ją na mniejsze części, a następnie je sprzedać. Prawidłowe podzielenie nieruchomości wymaga zapoznania się z odpowiednimi przepisami prawa. Kwestie te regulowane są przez następujące akty prawne: Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, a także Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości. Przygotowując się do podziału posiadanej nieruchomości, trzeba zapoznać się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Podział taki musi być zgodny z jego założeniami. Trzeba głównie skupić się na minimalnej wielkości działki, jaką przewiduje dany plan. Niestety, tutaj pojawia się pewien kłopot. Wciąż wiele gmin nie posiada gotowych planów zagospodarowania przestrzennego. Nie oznacza to jednak, że właściciel działki na takim terenie nie może jej podzielić. Wtedy możliwość podziału działki regulują warunki zapisane w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego. Na taki dokument może się powołać właściciel działki, która leży na terenie nieobjętym obowiązkiem wyznaczenia planu zagospodarowania. Jest to możliwe tylko pod warunkiem, że gmina nie ogłosiła planów sporządzenia planu zagospodarowania tego terenu.

Dowiedz się, jak wybrać najlepsze drzwi do mieszkania

Wybór najbardziej odpowiedniego koloru drzwi może być bardzo trudnym przedsięwzięciem. Ta czynność jest bardzo istotna, ponieważ złe dobranie tego jednego elementu może zburzyć nawet najciekawszy pomysł na całą aranżację. Kolor drzwi powinien pasować do barwy drewnianej posadzki lub okien. Nie oznacza to jednak, że poszczególne elementy muszą powstać z tego samego gatunku. Jeżeli chcesz dopasować kolorystykę skrzydła drzwi do okien, musisz pamiętać o jednym istotnym szczególe. Ramy okien są zazwyczaj oglądane pod światło, przez co mogą wydawać się znacznie ciemniejsze niż w rzeczywistości. Natomiast podłoga w ostrym świetle naturalnym lub sztucznym wygląda na jaśniejszą niż w rzeczywistości. Przy wyborze koloru drzwi należy uwzględniać nawet takie drobiazgi, jak sposób zabezpieczenia drewna. We wnętrzach bardzo dobrze wyglądają zestawienia na zasadzie kontrastu – jasne drewno obok ciemnego. Dobrym pomysłem jest również łączenie podobnych do siebie odcieni ton w ton. Drewno dębu z natury jest bardzo wyraziste, dlatego lepiej nie łączyć z dębową posadzką dębowych drzwi. Malowane skrzydła pozwolą na uniknięcie dominacji drewna we wnętrzu. Do białych okien doskonale pasują skrzydła pomalowane na biało, drewniane lub fornirowane. Wybór koloru drzwi to wbrew pozorom wcale nie taka łatwa sprawa, jak może się czasami wydawać.